Rozhodovačka – 3. stredná škola

Rýchle cvičenie na precvičenie počítania – dostanete príklad a vyberáte jednu z dvoch odpovedí (nič nie je potrebné písať na klávesnici). Ponúkame cez 10 tisíc zadaní, od 1+1 až po logaritmy. Ak nechcete len vyberať z možností, ale sami písať odpoveď, skúste cvičenie Počítanie.

Filter podľa ročníka

Aritmetika

Mocniny, odmocniny, logaritmy
Odmocniny  
Zobraziť súhrn témy
Výrazy s mocninami a odmocninami  
Zobraziť súhrn témy
Záporné mocniny  
Zobraziť súhrn témy
Vedecký zápis čísel  
Zobraziť súhrn témy
Mocniny a odmocniny: mix
Logaritmus
Logaritmus: výpočet  
Zobraziť súhrn témy
Výrazy s logaritmami  
Zobraziť súhrn témy

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Zlomky, mocniny, odmocniny  
Zobraziť súhrn témy
Zlomky: mix
Desatinné čísla
Desetinné čísla: mix

Geometria

Priestorová predstavivosť
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
Drôtik v priehľadnom objekte
Nárys, pôdorys, bokorys  
Zobraziť súhrn témy
Nárys a pôdorys
Sieť kocky  
Zobraziť súhrn témy
Siete kocky
Siete telies  
Zobraziť súhrn témy
Rezy kocky
Rezy telies
Rovinné útvary
Trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: aplikácie  
Zobraziť súhrn témy
Pytagorova veta: aplikácie v 3D
Trojuholník: mix
Obsah a obvod
Dĺžka a obvod
Obvod rovnobežníka  
Zobraziť súhrn témy
Dĺžka oblúka  
Zobraziť súhrn témy
Obvod: mix  
Zobraziť súhrn témy
Obvod: pravidelné mnohouholníky
Obsah
Obsah lichobežníka  
Zobraziť súhrn témy
Obsah kruhu  
Zobraziť súhrn témy
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: vzorce, princípy
Objem a povrch
Povrch
Povrch hranola  
Zobraziť súhrn témy
Povrch ihlanu  
Zobraziť súhrn témy
Povrch hranatých telies  
Zobraziť súhrn témy
Povrch valca  
Zobraziť súhrn témy
Povrch kužeľa  
Zobraziť súhrn témy
Povrch gule  
Zobraziť súhrn témy
Povrch okrúhlych telies  
Zobraziť súhrn témy
Objem
Objem hranatých telies  
Zobraziť súhrn témy
Objem valca  
Zobraziť súhrn témy
Objem kužeľa  
Zobraziť súhrn témy
Objem gule  
Zobraziť súhrn témy
Objem okrúhlych telies  
Zobraziť súhrn témy
Objem, povrch: mix
Objem, povrch: vzorce, princípy
Objem, povrch: kváder, hranol, ihlan
Objem, povrch: guľa, valec, kužel
Uhly
Radiány
Geometrické konštrukcie
Geometrické konštrukcie: značenie  
Zobraziť súhrn témy
Operácie a vlastnosti v rovine
Podobnosť  
Zobraziť súhrn témy
Určenie zobrazení v rovine
Analytická geometria
Body
Súradnice bodov v rovine
Body: mix
Úsečky
Vzájomná poloha úsečiek v rovine
Stred úsečky v rovine
Vektory
Vektory: pojmy
Vektory: mix
Operácie s vektormi
Vektory: násobenie konštantou, súčet, rozdiel
Priamky
Priamky: pojmy  
Zobraziť súhrn témy
Všeobecná rovnica priamky v rovine  
Zobraziť súhrn témy

Elementárna algebra

Algebraické výrazy a ich úpravy
Dosadzovanie do výrazov  
Zobraziť súhrn témy
Zápis pomocou výrazu
Zápis výrazov s premennými
Zápis zadania pomocou výrazov
Zápis zadania pomocou výrazu
Úpravy výrazov s jednou neznámou  
Zobraziť súhrn témy
Úpravy výrazov s mnohočlenmi  
Zobraziť súhrn témy
Úpravy výrazov: vnorené mocniny
Rozklad na súčin
Úpravy výrazov so zlomkami  
Zobraziť súhrn témy
Lomené výrazy  
Zobraziť súhrn témy
Úpravy lomených výrazov
Podmienky lomených výrazov
Výrazy s faktoriálom a kombinačnými číslami
Úpravy výrazov s faktoriálom
Úpravy výrazov s kombinačným číslom
Výrazy a ich úpravy: mix
Pokročilé rovnice
Dve rovnice o dvoch neznámych  
Zobraziť súhrn témy
Sčítacia a dosadzovacia metóda riešenia
Postupnosti a rady
Aritmetická a geometrická postupnosť  
Zobraziť súhrn témy
Zápis postupností  
Zobraziť súhrn témy

Funkcie

Typy a vlastnosti funkcií
Základné typy funkcií  
Zobraziť súhrn témy
Základné typy funkcií
Vlastnosti funkcií  
Zobraziť súhrn témy
Vlastnosti funkcií: mix
Grafy funkcií
Grafy kvadratických funkcií  
Zobraziť súhrn témy
Grafy funkcií s absolútnou hodnotou
Grafy goniometrických funkcií  
Zobraziť súhrn témy
Graf lineárnej nerovnice
Grafy funkcií: mix
Lineárne funkcie
Vlastnosti lineárnej funkcie  
Zobraziť súhrn témy
Lineárne funkcie: mix
Kvadratické funkcie
Vlastnosti kvadratickej funkcie  
Zobraziť súhrn témy
Goniometrické funkcie
Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník  
Zobraziť súhrn témy
Hodnoty goniometrických funkcií  
Zobraziť súhrn témy
Goniometrické funkcie: vzťahy a vzorce  
Zobraziť súhrn témy
Vlastnosti goniometrických funkcií  
Zobraziť súhrn témy
Goniometrické funkcie: mix
Exponenciálne a logaritmické funkcie
Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Diskrétna matematika

Množiny
Zápis množín  
Zobraziť súhrn témy
Prienik, zjednotenie  
Zobraziť súhrn témy
Vlastnosti množín a množinových operácií  
Zobraziť súhrn témy
Vennove diagramy  
Zobraziť súhrn témy
Množiny množín, potenčná množina  
Zobraziť súhrn témy
Množiny: mix
Logika
Logické výroky
Logika: pojmy  
Zobraziť súhrn témy
Vyhodnocovanie logických výrazov  
Zobraziť súhrn témy
Úpravy logických výrazov  
Zobraziť súhrn témy
Kvantifikátory  
Zobraziť súhrn témy
Logika: mix
Kombinatorika
Kombinatorika: pojmy
Pravdepodobnosť
Pravdepodobnosť: pojmy a značenie  
Zobraziť súhrn témy
Základná pravdepodobnosť javu
Popisná štatistika
Priemer a medián  
Zobraziť súhrn témy
Kvantily a kvartily  
Zobraziť súhrn témy
Absolútna a relatívna početnosť  
Zobraziť súhrn témy
Korelačný koeficient  
Zobraziť súhrn témy
Typy štatistických dát  
Zobraziť súhrn témy
Priemer, medián a modus (použitie)  
Zobraziť súhrn témy

Finančná gramotnosť

Počítanie s peniazmi
Peniaze a percentá
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia