Rozhodovačka – 1. stredná škola

Rýchle cvičenie na precvičenie počítania – dostanete príklad a vyberáte jednu z dvoch odpovedí (nič nie je potrebné písať na klávesnici). Ponúkame cez 10 tisíc zadaní, od 1+1 až po logaritmy. Ak nechcete len vyberať z možností, ale sami písať odpoveď, skúste cvičenie Počítanie.

Vybraný ročník: 1. stredná škola (široký výber)

Aritmetika

Celé čísla
Výrazy s absolútnou hodnotou   
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny   
Odmocniny   
Výrazy s mocninami a odmocninami   
Záporné mocniny   
Vedecký zápis čísel   
Mocniny a odmocniny: mix
Logaritmus
Logaritmus: výpočet   
Výrazy s logaritmami   
Číselné sústavy
Binárne čísla   

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Zlomky na číselnej osi   
Sčítanie a odčítanie zlomkov   
Zlomky, mocniny, odmocniny   
Zlomky: mix
Percentá
Počítanie s percentami   
Približné počítanie s percentami
Zlomky a percentá   
Percentá: mix
Desatinné čísla
Delenie desatinných čísel   
Desatinné čísla, mocniny, odmocniny
Desetinné čísla: mix

Geometria

Priestorová predstavivosť
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
Drôtik v priehľadnej kocke
Drôtik v priehľadnom objekte
Nárys, pôdorys, bokorys   
Nárys a pôdorys
Sieť kocky   
Siete kocky
Siete telies   
Rezy kocky
Rezy telies
Priestorová predstavivosť: mix
Priestorová predstavivosť: mix
Geometrické pojmy
Pojmy súvisiace s uhlami   
Pojmy: dvojice uhlov
Pojmy súvisiace s trojuholníkom   
Pojmy súvisiace s kružnicou   
Pojmy súvisiace s kružnicou
Rovinné útvary
Trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie   
Pytagorova veta: aplikácie   
Pytagorova veta: aplikácie v 3D
Trojuholník: mix
Kruh a kružnica
Vzájomná poloha dvoch kružníc
Obsah a obvod
Dĺžka a obvod (na mriežke)
Obvod kruhu, dĺžka kružnice (na mriežke)
Obsah (na mriežke)
Obsah trojuholníka (na mriežke)
Obsah rovnobežníka (na mriežke)
Obsah lichobežníka (na mriežke)
Obsah kruhu (na mriežke)
Obsah kruhového výseku (na mriežke)
Dĺžka a obvod
Obvod rovnobežníka
Obvod lichobežníka
Obvod kruhu, dĺžka kružnice
Dĺžka oblúka
Obsah
Obsah trojúholníka
Obsah rovnobežníka
Obsah lichobežníka
Obsah kruhu   
Obsah kruhového výseku   
Obsah: kombinácie útvarov
Obsah šedej oblasti
Obsah: mix   
Obsah na mriežke: trojuholník, rovnobežník, lichobežník
Obsah: trojuholník, rovnobežník, lichobežník
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: mix kruh a kruhový výsek
Obsah, obvod: vzorce, princípy
Objem a povrch
Povrch
Povrch hranola
Povrch ihlanu
Povrch hranatých telies   
Povrch valca
Povrch kužeľa
Povrch gule
Povrch okrúhlych telies   
Objem
Objem hranola
Objem ihlanu
Objem hranatých telies   
Objem valca
Objem kužeľa
Objem gule
Objem okrúhlych telies   
Objem, povrch: mix
Objem, povrch: vzorce, princípy
Objem, povrch: kváder, hranol, ihlan
Objem, povrch: guľa, valec, kužel
Uhly
Uhly v štvoruholníku   
Uhly a mnohouholníky   
Uhly a kružnice   
Radiány
Geometrické konštrukcie
Geometrické konštrukcie: značenie   
Polpriamky a polroviny   
Operácie a vlastnosti v rovine
Zhodnosť
Podobnosť
Určenie zobrazení v rovine
Operácie a vlastnosti v rovine: mix
Analytická geometrie
Úsečky
Vzájomná poloha úsečiek v rovine
Vektory
Vektory: pojmy
Operácie s vektormi
Vektory: násobenie konštantou, súčet, rozdiel
Priamky

Elementárna algebra

Algebraické výrazy a ich úpravy
Dosadzovanie do výrazov   
Zápis pomocou výrazu
Zápis výrazov s premennými
Zápis zadania pomocou výrazu
Úpravy výrazov s jednou neznámou   
Úpravy výrazov s mnohočlenmi   
Úpravy výrazov: vnorené mocniny
Rozklad na súčin
Úpravy výrazov so zlomkami   
Lomené výrazy   
Úpravy lomených výrazov
Podmienky lomených výrazov
Výrazy s faktoriálom a kombinačnými číslami
Úpravy výrazov s faktoriálom
Výrazy a ich úpravy: mix
Rovnice
Sústava 2 lineárnych rovníc   
Sčítacia a dosadzovacia metóda riešenia
Úlohy s rovnicami
Pomery
Pomery: základy   
Pomery: výpočty   
Priama a nepriama úmernosť   
Trojčlenka   

Funkcie

Typy a vlastnosti funkcií
Základné typy funkcií   
Základné typy funkcií
Vlastnosti funkcií   
Vlastnosti funkcií: mix
Grafy funkcií
Súradnice bodov v rovine   
Graf lineárnej funkcie   
Grafy kvadratických funkcií   
Grafy funkcií s absolútnou hodnotou
Graf lineárnej nerovnice
Grafy funkcií: mix
Lineárne funkcie
Vlastnosti lineárnej funkcie   
Lineárne funkcie: mix
Kvadratické funkcie
Vlastnosti kvadratickej funkcie   
Goniometrické funkcie
Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník   
Goniometrické funkcie: mix

Jednotky, miery

Jednotky
Jednotky obsahu   
Jednotky obsahu: zo života
Jednotky objemu   

Diskrétna matematika

Množiny
Množiny: pojmy   
Zápis množín   
Prienik, zjednotenie   
Vlastnosti množín a množinových operácií   
Vennove diagramy   
Množiny: mix
Logika
Logické výroky
Morská logika
Logika: pojmy   
Vyhodnocovanie logických výrazov   
Úpravy logických výrazov   
Kvantifikátory   
Logika: mix
Pravdepodobnosť
Základná pravdepodobnosť javu
Popisná štatistika
Priemer a medián   
Kvantily a kvartily   
Absolútna a relatívna početnosť   
Priemer, medián a modus (použitie)   

Finančná gramotnosť

Počítanie s peniazmi
Prevody mien
Peniaze a percentá
Finančné pojmy a princípy
Základné finančné pojmy
Finančné produkty: pojmy
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia